#Comptabilitat

Dubtes i errors recurrents en un procés de consolidació

Josep Salvador

Director KPMG Espanya

L’aplicació pràctica de les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats (d’ara endavant, NOFCAC) acostuma a generar dificultats a causa de la complexitat en la seva interpretació, així com per la diferent casuística de situacions i transaccions que poden produir-se dins d’un grup.

Les NOFCAC van ser aprovades en el Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, i l’ICAC ha publicat els últims anys diverses consultes aclaridores sobre diferents aspectes.

Tot seguit, es detallen una sèrie de preguntes i respostes relacionades amb alguns dels errors i dubtes més habituals que acostumen a sorgir en la preparació o revisió dels estats financers consolidats, juntament amb una referència als articles concrets de les normes que regulen aquests aspectes.


Hi ha un grup quan una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirecta, el control d’una altra o altres. En particular, es presumirà que hi ha control quan una societat, que es qualifica com a dominant, estigui en relació amb una altra societat, que es qualifica com a dependent. En quines situacions es presumeix que hi ha una relació de control entre una societat dominant i una societat dependent?

Es presumeix que hi ha una relació de control quan la societat dominant:

a)Tingui la majoria dels drets de vot de la societat dependent.

b)Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dependent.

c)Pugui disposar, en virtut d’acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot.

d)Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que exerceixin el seu càrrec en el moment en què hagin de formular-se els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat dominant o d’una altra dominada per aquesta. Aquest supòsit no donarà lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats està vinculada a una altra en algun dels casos que preveuen les dues primeres lletres anteriors.

A aquest efecte, cal tenir en compte que als drets de vot de l’entitat dominant s’afegiran els que tingui a través d’altres societats dependents o mitjançant persones que actuïn en nom seu, però per compte de l’entitat dominant o d’altres dependents o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol altra persona.

NORMA Art. 42 del Codi de comerç


En quines situacions una societat dominant d’un grup de societats està dispensada de l’obligació de consolidar?

Una societat dominant d’un grup de societats està dispensada de l’obligació de consolidar en els casos següents:

a)Quan el conjunt del grup o subgrup no sobrepassi les dimensions que assenyala l’article 8 de les NOFCAC (dispensa per motiu de la grandària), tret que alguna de les societats del grup tingui la consideració d’entitat d’interès públic, segons la definició que estableix l’article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes.

b)Quan la societat que està obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui al seu torn dependent d’una altra que es regeixi per aquesta legislació o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea i es compleixi allò que disposa l’article 9 de les NOFCAC (dispensa de l’obligació de consolidar dels subgrups de societats), tret que la societat dispensada hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

c)Quan la societat que està obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individual i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.

d)Quan totes les societats filials puguin quedar excloses de l’aplicació del mètode d’integració global d’acord amb allò que indica l’article 10.2. de las NOFCAC.

NORMA Art. 7 de les NOFCAC


La societat A té el 40% de drets de vot en la societat B i una opció de compra actualment exercitable d’un 20% de drets de vot. Com ha de consolidar A la societat B? Per integració global o s’ha d’aplicar la posada en equivalència?

La societat A ha de consolidar la societat B per integració global, ja que té control, i ha de presentar com a minoritaris un 60%.

NORMA Art. 3 de les NOFCAC


En les inversions en associades i negocis conjunts, com es registra un augment de la participació mantenint la influència significativa o control conjunt?

Si s’augmenta la participació mantenint influència significativa o control conjunt, s’aplica novament el mètode d’adquisició per la part proporcional adquirida.

NORMA Art. 56 de les NOFCAC


En les inversions en associades i negocis conjunts, com es registra un augment de la participació quan, havent-hi una inversió prèvia, s’obté influència significativa o control conjunt?

Si s’obté influència significativa o control conjunt, havent-hi una inversió prèvia, el cost de la participació es determina pel cost de cadascuna de les transaccions en els comptes anuals individuals, i amb aquest valor es determinarà el fons de comerç.

NORMA Art. 54 de les NOFCAC


Com es registra una disminució de la participació en associades i negocis conjunts sense perdre la influència significativa o control conjunt?

Si es disminueix la participació, sense perdre la influència significativa o control conjunt, es reconeix un resultat per la diferència entre la contraprestació rebuda i el percentatge de participació venut, i es manté la part proporcional d’ingressos i despeses reconegudes.

NORMA Art. 56 de les NOFCAC


Com es registra una disminució de la participació en associades i negocis conjunts en aquelles situacions en què es perd la influència significativa o el control conjunt, però es manté una inversió minoritària?

Si es perd la influència significativa o el control conjunt, però es manté una inversió minoritària, aquesta es valora per la part proporcional en el valor comptable consolidat en la data que deixa de formar part del perímetre de consolidació i els ingressos i despeses reconegudes de la participació prèvia es reclassifiquen íntegrament a resultats.

NORMA Art. 58 de les NOFCAC


On s’han de presentar els socis externs en els comptes anuals consolidats?

Els socis externs han de figurar en la subagrupació «socis externs» del patrimoni net del balanç consolidat, excepte per la part que el grup estigui obligat o pugui estar obligat a adquirir en efectiu o mitjançant el lliurament d’actius, i en aquest cas es presentarà en el balanç consolidat com un passiu financer.

NORMA Art. 27 de les NOFCAC


En les inversions en societats associades valorades per posada en equivalència en els comptes anuals consolidats, on es registra el fons de comerç que hagi sorgit en l’adquisició?

El fons de comerç que s’ha fet palès s’inclourà en l’import en llibres de la inversió que recull la partida «participacions posades en equivalència» i se n’informarà en la memòria.

NORMA Art. 54 de les NOFCAC


La societat A té el 80% de la societat dependent B. Durant l’exercici, la societat adquireix un 10% als socis externs de la societat B. Com ha de registrar-se aquesta transacció en els comptes anuals consolidats d’A?

La Societat A, en els comptes anuals consolidats, ha d’eliminar la part proporcional dels socis externs adquirida, reconèixer la diferència amb la contraprestació lliurada en reserves de la dominant i reassignar els ingressos i despeses reconegudes entre els socis externs i el soci majoritari.

NORMA Art. 29 de les NOFCAC


La societat A té el 80% de la societat dependent B. Durant l’exercici, ven un 10% de la seva participació als socis externs de la societat B. Com ha de registrar-se aquesta transacció en els comptes anuals consolidats d’A?

La Societat A, en els comptes anuals consolidats, ha de reconèixer la contraprestació que ha cobrat, l’augment de socis externs en els actius nets consolidats, incloent-hi la part proporcional equivalent a la participació alienada en el fons de comerç de la societat dependent, reassignar l’import d’ingressos i despeses reconegudes entre el soci majoritari i els minoritaris, reconeixent el diferencial en reserves.

NORMA Art. 29 de les NOFCAC


Els socis externs que pugen al 10% dels actius nets de la dependent B pugen 100 um. Durant l’exercici, la societat B ha generat unes pèrdues de 2.000 um. Quin import s’ha d’assignar als socis externs?

Hauran d’assignar-se 200 um , i s’haurà de deixar un saldo deutor de 100 um.

NORMA Art. 32 de les NOFCAC


Els socis externs participen dels ajustos de consolidació que afecten les societats sobre les quals tenen participació?

Sí, els socis externs participen dels ajustos de consolidació que afecten les societats sobre les quals tenen participació.

NORMA Art. 32 de les NOFCAC


La societat A té reserves positives en societats consolidades i per posada en equivalència, així com diferències positives de conversió relacionades amb aquesta mena de societats en ingressos i despeses reconegudes. La societat A ha de reconèixer impostos diferits relacionats amb aquestes reserves en els seus comptes anuals consolidats?

S’han de reconèixer impostos diferits relacionats amb aquestes reserves, que són atribuïbles a la societat dominant, excepte en aquelles situacions en què la inversora pot controlar el moment de la reversió de la diferència i, a més, és probable que aquesta diferència no reverteixi en un futur previsible o que no hi hagi cap impacte fiscal per la venda de les inversions o distribució de dividends.

NORMA Art. 72 NOFCAC


Com es comptabilitza la pèrdua de control en una societat dependent?

Quan es perd el control d’una societat dependent, l’import que tingui l’origen en les reserves en societats consolidades que es generin des de la data d’adquisició es reconeixerà com a reserves de la societat que redueix la seva participació; els imports diferits en ingressos i despeses reconegudes de la societat dependent des de la data d’adquisició s’han de reclassificar a la partida del compte de resultats que correspongui en funció de la seva naturalesa, com si s’hagués donat de baixa l’actiu o passiu corresponent, s’ha de donar de baixa el valor comptable dels actius nets, incloent-hi els socis externs, qualsevol inversió mantinguda en la dependent s’ha de reconèixer pel seu valor raonable. Per la diferència entre aquests valors i la contraprestació rebuda s’ha de reconèixer un resultat.

NORMA Art. 31 de les NOFCAC


Per quins valors s’han d’integrar els saldos comparatius en la conversió dels estats financers d’una economia hiperinflacionària?

Els saldos comparatius s’han d’integrar pels valors pels quals es van integrar en els comptes anuals consolidats de l’any anterior.

NORMA Art. 62 de les NOFCAC


Com s’han de reconèixer els minoritaris en la data d’adquisició d’una combinació de negocis?

La valoració dels socis externs es farà per la seva participació en el valor raonable dels actius nets adquirits, i, per tant, no participarà del fons de comerç de consolidació.

NORMA Art. 27 de les NOFCAC


Quan es produeixen eliminacions de resultats de transaccions entre empreses d’un grup, quin tipus impositiu cal utilitzar per calcular l’efecte fiscal d’aquests resultats eliminats?

Per a la valoració de les diferències temporàries derivades d’eliminacions de resultats es farà servir el tipus impositiu de la societat que ha comptabilitzat aquest resultat en els seus comptes anuals individuals, és a dir, el corresponent a la societat transmitent interna.

NORMA Art. 70 de les NOFCAC


Quan es produeix una transacció de venda d’immobilitzat entre societats del mateix grup en què té lloc un canvi d’afectació de l’actiu i passa a ser existències per a la societat compradora, com es comptabilitza la transacció?

El canvi d’afectació haurà de figurar en el compte de pèrdues i guanys consolidat en una partida específica «actius transformats en existències» per l’import del cost, net dels resultats interns.

NORMA Art. 43 de les NOFCAC


Quan es produeix una transacció de venda d’existències entre societats del mateix grup on té lloc un canvi d’afectació de l’actiu i passa a ser immobilitzat per a la societat compradora, com es comptabilitza la transacció?

El canvi d’afectació haurà de figurar en el compte de pèrdues i guanys consolidat en la partida «treballs realitzats pel grup per al seu actiu» per l’import del cost, net dels resultats interns.

NORMA Art. 44 de les NOFCAC